ЗВІТНИЙ ПЕРІОД І ТЕРМІНИ ПОДАННЯ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

У цій статті:

Будь-які фінансові, кредитні та лізингові організації стикаються з необхідністю подачі фінансової звітності. В цьому випадку перед адміністрацією постає питання: коли, куди та в якій формі необхідно подавати документацію. Розберемо дане питання по пунктах.

1. Порядок подання фінансової звітності регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року. Відповідно до п.2, усі платники податку на дохід зобов’язані подати до органу ДПІ наступні документи:

  • Квартальну фінансову звітність (окрім представників малого підприємництва, визначених ГКУ);
  • Річну фінансову звітність.

2. Визначаємо вірно категорію підприємства, у ст.2 Закону про бухоблік визначено чотири категорії підприємств залежно від їх розміру: мікропідприємство, мале, середнє та велике підприємство. Для того, щоб підприємство належало до певної категорії, воно повинно відповідати двом або всім трьом критеріям. Критерії визначаємо за рік, що передує звітному року. Категорії підприємств за розміром.

№ з/п Критерій Мікро-підприємства, до Малі підприємства, до Середні підприємства, до Великі підприємства, від
1 Максимальна балансова вартість активів, євро  350 000  4 000 000  20 000 000  20 000 000
2 Максимальний чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), євро  700 000  8 000 000  40 000 000  40 000 000
3 Максимальна середня кількість працівників* 10 50 250 250

За курсом валют станом на 31 грудня попереднього року

3. Форми фінзвітності

Форми, за якими підприємство складає і подає фінзвітність, установлені П(С)БО П(С)БО 25.

При цьому пе-редбачено, що:

  • мікропідприємства – подають форми No 1-мс, No 2-мс (пп. 2 п. 2 розд. I П(С)БО 25);
  • малі підприємства – подають форми No 1-м, No 2-м (пп. 1 п. 2 розд. I П(С)БО 25);
  • середні та великі – складають проміжну фін-звітність (квартальну) за формами No 1 та No 2, а у складі річної фінзвітності подають ще до-датково форми No 3, No 4 та No 5 (НП(С)БО 1, наказ Мінфіну від 29.11.2000 р. No 302).

4. Кому та коли подаємо фінзвітність

Річна фінансова звітність подається підприємствами податковим органам у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток,(фінзвітність разом з декларацією по прибутку) протягом 60 к.д., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року пп.49,18.3 ПКУ)

Квартальна фінзвітність разом з декларацією по прибутку  подається протягом 40 календ. днів після  звітного кварталу

5. Оприлюднення річної фінзвітності разом з аудиторським висновкомЗгідно з ч. 2 ст. 14 Закону No 996 оприлюднювати свою річну фінзвітність разом з аудиторським висновком зобов’язані середні та великі підпри-ємства.

6. Складання фінзвітності за міжнародними стандартамиСкладати фінзвітність за міжнародними стан-дартами зобов’язані, зокрема, підприємства, що становлять громадський інтерес (ч. 2 ст. 121 За-кону No 996). А до них якраз належать великі підприємства (ст. 1 Закону No 996)

7. Нововведення Законом №466

Поріг річного доходу для підприємців було підвищено у 2 рази (до 40 млн. грн). Це дозволяє платнику податку на прибуток визначати об’єкт оподаткування, не коригуючи фінансовий результат на всі різниці, вказані в третьому розділі ПКУ (за винятком від’ємного значення об’єктів минулих звітних років). Платник також має право використовувати лише річний звітний період.

Вищезазначені зміни вступили в силу з 23.05.2020 року. Таким чином, платники податку на дохід, які підпадають під визначені критерії, матимуть можливість прийняти рішення щодо відмови від застосування змін до фінансового результату за звітний 2020 рік. Про це необхідно повідомити у відповідному розділі Декларації «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці».

З 1 січня 2021 року планується внесення змін до п.137.5 статті № 137 ПКУ, які стосуватимуться введення обов’язкової умови визначення річного періоду для платників, чий річний дохід не перевищує 40 млн. грн. Дохід визначатиметься Звітом про фінансові результати за попередній звітний період. Таким чином, з 1.01.2021 ці підприємства будуть застосовувати річний податковий (звітний) період з податку на прибуток.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp